РЕЗУЛТАТИ ОД ЖИРИ

izvestaj od ziri

Извештај од жири комисијата

На 10.03.2019 година, во времето од 19,30 до 20,00 часот, во просториите на НУЦК„Антон Панов“, членовите на жири комисијата:

Александар Филев – претседател,Панче Беџовски, Катерина Милушева, Хризантема Рендевска, Иван Јовев, Ване Ристов, и Ѓорѓи Пелтековски членови, одржаа заеднички работен состанок.

На состанокот согласно со одредбите од Правилникот за организација на Струмичкиот карневал кои се однесуваат на оценување и наградувањето на учесниците беа поделени и пополнети списоците за оценување на маските по катергорија.

По ова членовите на жири комисијата пристапија кон сумирање на резултатите кои беа:

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

маска со реден број 7 “ Танцот на кабауретите“ Газели, 69 бода;

маска со реден број 9 „Весели Марионети “, СОУ „Никола Карев“ –Струмица, 60 бода;

маска со реден број 12„Етно рапсодија“, СОУ “Димитар Влахов“ –Струмица, 60 бода;

маска со реден број 15 „ Оревокршачка“ ООУ Гоце Делчев“ Василево , 49 бода;  

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

маска со реден број   2 „Џунгла во Струмица„ Музичко училиште „Боро Џони“48   бода;

маска со реден број 17 “Џентлмени“ ООУ „Герас Цунев “- с.Просениково,51 бода;

маска со реден број 23 „Фламинго“- Мулен Руж-1“ Струмица, 67 бода;

маска со реден број 27 „Мама Миа- бурлеска “ - Венус Кавадарци “ 20 бода;

маска со реден број 28 „Неуништива вечна љубов„ Здружение Струма , 67 бода;

маска со реден број 33 “Пиано“ Средни училишта Куманово. 39 бода;

маска со реден број 42 “Ратевски Бамбурци и чевствување на Св.Јован Крстител“ – 11 бода;

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

маска со реден број 1 „Чувари на традицијата“ Ефтимови, 60 бода;

маска со реден број 19, „Чекор напред“ Мулен Руж- 2 , 70 бода;

маска со реден број 22 „Човек со две лица“ Струмички Викинзи, 57 бода;

маска со реден број 31 „Различни а сепак исти“ – ООУ „Сандо Масев“ Струмица, 48 бода;

маска со реден број 35 „Безвременска симфонија“ – ООУ „Никола Карев“ Пробиштип, 41 бода;

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

маска под ред.број 4 „Златните Потковици „Кико Стил“ – Струмица, 69 бода;

маска со ред.број 8 „На бишка џангарлак“ ООУ Маршал Тито – Струмица , 59 бода

маска со ред.бр.25 „Држави во Светот“ Клуб на млади ОО Црвен Клуб- Струмица , 27 бода;

маска со ред.бр.30 „Магијата на уметноста“ ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиља ,61 бода;

маска со ред.бр. 46 “ Алиса во светот на картите „СОУ „Нико Нестор“ Струга, 40 бода;

маска со ред.бр. 38 “ Емотикони“ ООУ„ Гоце Делчев“ Кавадарци, 13 бода;

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица  

маска под ред.број 3 „Светот на медузите“ –ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, 43 бода;

маска под ред.бр. 13 Сурва, - Багашовски, 65 бода

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица

маска под реден број 6 “Шарената Лена“ Багашовски, 44 бода;

маска под реден број 16 „Пушти стојко родгови“ Багашовски, 67 бода;

маска под реден број 21 „ Комарец – Багашовски, 64 бода;

маска под ред.бр. 45 - “Индијанец’ – Ристо Ѓоргиев , 6 бодови,

Категорија Е со алегориско возило

маска под реден број 19“ Чекор напред“ Мулен руж-2 Струмица,57 бода;

маска со ред.бр. 23 „Фламинго“   Мулен руж -1 –63 бода;

маска со ред.бр. 28 „Неуништива вечна љубов“ - Здружение Струмиа Струмица,69 бода;

Категорија Ж дебитантска група

Маска со реден број 5 „ Струмички шпагети“ ООУ Видое Подгорец Струмица,70 бода

Врз основа на така добиените резултати жири комисијата го утврди следниот Ранг на маскираните групи по категории, по што ја донесе следната

О д л у к а

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

1-ва награда, маска со реден број 7, “Танцот на Кабаутерите“’ Газели, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (69 бода)

2-ра награда, маска со реден број 9 „Весели марионети“,СОУ Никола Карев, во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)

2-ра награда, маска со реден број 12 „Етно рапсодија“СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица , во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

1-ва награда, маска со реден број 23 Фламинго -„Мулен руж-1“ –Струмица , во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);

1-ва награда, маска со реден број 28 Неуништива вечна љубов “Здружение Струма“ Струмица, во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);

2-ра награда, маска со реден број 17 “Џентламени“ ООУ „Герас Цунев “ с.Просениково во висина од 400 евра во денарска противвредност;   (51 бода);

Трета награда не се доделува.

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

1-ва награда, маска со реден број 19 „Чекор напред “, Мулен Руж -2, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);

2-ра награда, маска со ред.бр. 1 „Чувари на традицијата“ Ефтимови, во висина од 400 евра во денарска противвредност ; (60 бода);

3-та награда, маска со ред.бр. 22 “Човек со две лица„ Струмички Викинзи, во висина од 300 евра во денарска противвредност’ (57 бода);

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

1-ва награда, маска под реден број 4, “Златните потковици „Кико Стил - Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (69 бода);

2-ра награда, маска со реден број 30 „Магијата на уметноста“ ООУ Св.Кирил и Методиј с.Дабиља, во висина од 300 евра во денарска противвредност; (61 бода);

3-та награда , маска под ред.бр.8 “На бишка џнгрлак„ ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во висина од 200 евра во денарска противвредност; (59 бода);

   

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица

1-ва награда, маска под ред.бр. 13 “Сурва“ Багашоивски, во висина од 150 евра во денарска противвредност, (65 бода);

   

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица

1-ва награда, маска под реден број 16 “Пушти Стојко Рогови“, Багашовски, во висина од 100 евра во денарска противвредност; (67 бода)

2-ра награда, маска под реден број 21 „Комарец“ , Багашевски ,Струмица, во висина од 75 евра во денарска противвредност;(64 бода);

Категорија Е : со алегориско возило

1-ва награда , маска под реден бројн 28 “Неуништива вечна љубов“ Здружение Струма Струмица, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (69 бода);

2-ра награда, маска под реден број 23 “Фламинго“ Мулен Руж-1, во износ од 300 евра во денарска противвредност; ( 63 бода);

3-та награда, маска под ред.број 19 “Чекор напред“ МУлен руж-2, во износ од 200 евра во денарска противвредност (57 бода).

Натегорија Ж: дебитантска група

1 -ва награда , маска под реден бројн 5 “Струмички шпагети“ООУ „Видое Подгорец Струмица, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);

10.03.2019 година

Струмица

                                                                                         Александар Филев –Претседател

                                                                                         Иван Јовев– член

                                                                                         Хризантема Рендевска – член

                                                                                         Панче Беџовски –член

                                                                                          Ване Ристов – член

                                                                                         Ѓорѓи Пелтековски – член

                                                                                         Катерина Милушева – член