komercijalna

atlantis

nikob

sparkase

sponzori uni

sponzori ewn

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ЖИРИ

izvestaj od ziri

Извештај од жири комисијата

На 10.03.2019 година, во времето од 19,30 до 20,00 часот, во просториите на НУЦК„Антон Панов“, членовите на жири комисијата:

Александар Филев – претседател,Панче Беџовски, Катерина Милушева, Хризантема Рендевска, Иван Јовев, Ване Ристов, и Ѓорѓи Пелтековски членови, одржаа заеднички работен состанок.

На состанокот согласно со одредбите од Правилникот за организација на Струмичкиот карневал кои се однесуваат на оценување и наградувањето на учесниците беа поделени и пополнети списоците за оценување на маските по катергорија.

По ова членовите на жири комисијата пристапија кон сумирање на резултатите кои беа:

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

маска со реден број 7 “ Танцот на кабауретите“ Газели, 69 бода;

маска со реден број 9 „Весели Марионети “, СОУ „Никола Карев“ –Струмица, 60 бода;

маска со реден број 12„Етно рапсодија“, СОУ “Димитар Влахов“ –Струмица, 60 бода;

маска со реден број 15 „ Оревокршачка“ ООУ Гоце Делчев“ Василево , 49 бода;  

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

маска со реден број   2 „Џунгла во Струмица„ Музичко училиште „Боро Џони“48   бода;

маска со реден број 17 “Џентлмени“ ООУ „Герас Цунев “- с.Просениково,51 бода;

маска со реден број 23 „Фламинго“- Мулен Руж-1“ Струмица, 67 бода;

маска со реден број 27 „Мама Миа- бурлеска “ - Венус Кавадарци “ 20 бода;

маска со реден број 28 „Неуништива вечна љубов„ Здружение Струма , 67 бода;

маска со реден број 33 “Пиано“ Средни училишта Куманово. 39 бода;

маска со реден број 42 “Ратевски Бамбурци и чевствување на Св.Јован Крстител“ – 11 бода;

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

маска со реден број 1 „Чувари на традицијата“ Ефтимови, 60 бода;

маска со реден број 19, „Чекор напред“ Мулен Руж- 2 , 70 бода;

маска со реден број 22 „Човек со две лица“ Струмички Викинзи, 57 бода;

маска со реден број 31 „Различни а сепак исти“ – ООУ „Сандо Масев“ Струмица, 48 бода;

маска со реден број 35 „Безвременска симфонија“ – ООУ „Никола Карев“ Пробиштип, 41 бода;

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

маска под ред.број 4 „Златните Потковици „Кико Стил“ – Струмица, 69 бода;

маска со ред.број 8 „На бишка џангарлак“ ООУ Маршал Тито – Струмица , 59 бода

маска со ред.бр.25 „Држави во Светот“ Клуб на млади ОО Црвен Клуб- Струмица , 27 бода;

маска со ред.бр.30 „Магијата на уметноста“ ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиља ,61 бода;

маска со ред.бр. 46 “ Алиса во светот на картите „СОУ „Нико Нестор“ Струга, 40 бода;

маска со ред.бр. 38 “ Емотикони“ ООУ„ Гоце Делчев“ Кавадарци, 13 бода;

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица  

маска под ред.број 3 „Светот на медузите“ –ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, 43 бода;

маска под ред.бр. 13 Сурва, - Багашовски, 65 бода

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица

маска под реден број 6 “Шарената Лена“ Багашовски, 44 бода;

маска под реден број 16 „Пушти стојко родгови“ Багашовски, 67 бода;

маска под реден број 21 „ Комарец – Багашовски, 64 бода;

маска под ред.бр. 45 - “Индијанец’ – Ристо Ѓоргиев , 6 бодови,

Категорија Е со алегориско возило

маска под реден број 19“ Чекор напред“ Мулен руж-2 Струмица,57 бода;

маска со ред.бр. 23 „Фламинго“   Мулен руж -1 –63 бода;

маска со ред.бр. 28 „Неуништива вечна љубов“ - Здружение Струмиа Струмица,69 бода;

Категорија Ж дебитантска група

Маска со реден број 5 „ Струмички шпагети“ ООУ Видое Подгорец Струмица,70 бода

Врз основа на така добиените резултати жири комисијата го утврди следниот Ранг на маскираните групи по категории, по што ја донесе следната

О д л у к а

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

1-ва награда, маска со реден број 7, “Танцот на Кабаутерите“’ Газели, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (69 бода)

2-ра награда, маска со реден број 9 „Весели марионети“,СОУ Никола Карев, во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)

2-ра награда, маска со реден број 12 „Етно рапсодија“СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица , во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

1-ва награда, маска со реден број 23 Фламинго -„Мулен руж-1“ –Струмица , во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);

1-ва награда, маска со реден број 28 Неуништива вечна љубов “Здружение Струма“ Струмица, во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);

2-ра награда, маска со реден број 17 “Џентламени“ ООУ „Герас Цунев “ с.Просениково во висина од 400 евра во денарска противвредност;   (51 бода);

Трета награда не се доделува.

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

1-ва награда, маска со реден број 19 „Чекор напред “, Мулен Руж -2, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);

2-ра награда, маска со ред.бр. 1 „Чувари на традицијата“ Ефтимови, во висина од 400 евра во денарска противвредност ; (60 бода);

3-та награда, маска со ред.бр. 22 “Човек со две лица„ Струмички Викинзи, во висина од 300 евра во денарска противвредност’ (57 бода);

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

1-ва награда, маска под реден број 4, “Златните потковици „Кико Стил - Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (69 бода);

2-ра награда, маска со реден број 30 „Магијата на уметноста“ ООУ Св.Кирил и Методиј с.Дабиља, во висина од 300 евра во денарска противвредност; (61 бода);

3-та награда , маска под ред.бр.8 “На бишка џнгрлак„ ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во висина од 200 евра во денарска противвредност; (59 бода);

   

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица

1-ва награда, маска под ред.бр. 13 “Сурва“ Багашоивски, во висина од 150 евра во денарска противвредност, (65 бода);

   

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица

1-ва награда, маска под реден број 16 “Пушти Стојко Рогови“, Багашовски, во висина од 100 евра во денарска противвредност; (67 бода)

2-ра награда, маска под реден број 21 „Комарец“ , Багашевски ,Струмица, во висина од 75 евра во денарска противвредност;(64 бода);

Категорија Е : со алегориско возило

1-ва награда , маска под реден бројн 28 “Неуништива вечна љубов“ Здружение Струма Струмица, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (69 бода);

2-ра награда, маска под реден број 23 “Фламинго“ Мулен Руж-1, во износ од 300 евра во денарска противвредност; ( 63 бода);

3-та награда, маска под ред.број 19 “Чекор напред“ МУлен руж-2, во износ од 200 евра во денарска противвредност (57 бода).

Натегорија Ж: дебитантска група

1 -ва награда , маска под реден бројн 5 “Струмички шпагети“ООУ „Видое Подгорец Струмица, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);

10.03.2019 година

Струмица

                                                                                         Александар Филев –Претседател

                                                                                         Иван Јовев– член

                                                                                         Хризантема Рендевска – член

                                                                                         Панче Беџовски –член

                                                                                          Ване Ристов – член

                                                                                         Ѓорѓи Пелтековски – член

                                                                                         Катерина Милушева – член

                                             

 

stopanska

grafoservis

sirius

kanal 77

akzentmedia

fleks kredit