komercijalna

atlantis

nikob

sparkasse

 

Одлука за измени на Правилникот

Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, на седницата одржана на 17.12.2015 година, донесе:

 

О   Д   Л   У   К А

За измени и дополнувања во Правилникот за организација на Струмичкиот карневал по категории и тоа: да се поделат по три награди прва, втора и трета (како и досега) во износ од:

-Категорија А (групна маска над 50 лица) 1000 евра; 900евра и 800 евра;

-Категорија Б (групна маска од 30-50лица) 600евра; 500евра и 400евра;

-Категорија В (групна маска од 20-30лица) 500евра; 400евра и 300евра;

-Категорија Г(групна маска од 10-20лица) 400евра; 300евра и 200евра;

-Категорија Д (групна маска од 5-10лица) 150евра; 100евра и 75евра;

-Категорија Ѓ(поединечна маска од 1-5лица) 100евра; 75евра и 50евра;

Вкупниот награден фонд да изнесува: 6.850 Евра во нето износ, односно околу 419.220 во денарска противвредност.

Организациониот Одбор да додели: една награда во износ од 9.000 денари на конкурс за карикатура и една награда за најдобра фотографија од 6.000 денари.

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

 

 

 

                                                                                                            Струмички Карневал

                                                                                                           Организационен одбор

                                                                                                                     Претседател

                                                                                                               Александар Цицимов 

stopanska

grafoservis

sirius

kanal 77