komercijalna

atlantis

nikob

sparkase

unibanka

univerzalgradba

 

Резултати од гласањето на жири комисијата (2)

nagradii

Организациониот одбор на Струмичкиот карневал - членови на жири комисијата, на седницата одржана на 06.03.2022 година, донесоа:

ПРЕДМЕТ: Извештај од жири комисијата

На 06.03.2022 година, во времето од 13,00 до 15,30 часот, во просториите на НУЦК„Антон Панов“, членовите на жири комисијата:

Елена Орцева – претседател, со членови :Панче Беџовски, Катерина Милушева, Хризантема Рендевска, Александар Ненчев, Ване Ристов, и Ѓорѓи Пелтековски, одржаа заеднички работен состанок.

На состанокот согласно со одредбите од Правилникот за организација на Струмичкиот карневал кои се однесуваат на оценување и наградувањето на учесниците беа поделени и пополнети списоците за оценување на маските по катергорија.

По ова членовите на жири комисијата пристапија кон сумирање на резултатите кои беа:

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

маска со реден број 10 “ Маскен Марш“ СОУ „Никола Карев„ Струмица , 70 бода;

маска со реден број 14 „CANDY WORLD Сладок Свет “, Студио за модерен балет „Газели„ 62 бода;

маска со реден број 1„Роденденска Магија„“, СОУУД „Димитар Влахов“ –Струмица, 53 бода;

маска со реден број 2 „ Господари на музиката“ СОУ „Јане Сандански„ Струмица, 53 бода;  

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

маска со реден број   12 „Јубилејниот Кас на Струма„, Здружение „Струма„, 70   бода;

маска со реден број 6 “Пчелин Рај“ ООУ „Видое Подгорец “Струмица,63 бода;

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

маска со реден број 11 „Се е во наши раце„ Мулен Руж 2, 67 бода;

маска со реден број 8, „Годишни Времиња“ ООУ „Сандо Масев„ Струмица , 60 бода;

маска со реден број 15 „ FAN FACTORY”,ООУ „Никола Карев„ Пробиштип, 50 бода;

маска со реден број 5 „Пеперутки„ – ДСУ-РЦССО „Киро Бурназ„ Куманово, 34 бода;

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

маска под ред.број 19 „Карневал Парти„ Кико Стил“ – Струмица, 70 бода;

маска со ред.број 4 „Месец на љубовта“ ООУ Маршал Тито – Струмица , 60 бода

маска со ред.бр.22 „Загаденото Царство„ Мулен Руж – Млади , 55 бода;

маска со ред.бр.21 „Тролови на Среќата“ ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиља ,45 бода;

маска со ред.бр. 24 “ Време е за чај „ООУ „Герас Цунев„с.Просениково, 45 бода;

маска со реден број 17, “ROLLER-COASTER” Ролер Костер, СОУ Гимназија„Гоце Делчев„ и СОУ „Перо Наков„- Куманово, 40 бода.

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица  

маска под ред.број 20 „Огнени Булки“ –ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, 69 бода;

маска под ред.бр. 23  „Лимена Свадба„ - Багашовски, 64 бода

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица

маска под реден број 13 “Вонземјанин“ Багашовски, 64 бода;

маска под реден број 7 „Кралица на морето“ Багашовски, 63 бода;

маска под реден број 16 „ Планински убавец„– Багашовски, 62 бода;

Категорија Е со алегориско возило

маска под реден број 12“ Јубилејниот Кас на Струма“ Здружение „Струма„ 70 бода;

маска со ред.бр. 11 „Се е во наши раце“   Мулен руж 2„, –62 бода;

маска со ред.бр. 1 „Роденденска Магија“ – СОУУД „Димитар Влахов„ Струмица, -57 бода и

маска со реден број 22, „Загаденото Царство„ „Мулен Руж Млади„, 49 бода.

Категорија Ж дебитантска група

Поради не исполнување на условот за учество од минимум 15 учесника , не е доделена награда за дебитантска група.

Категорија награда од публика

Маска со реден број 14 , CANDY WORLD Сладок Свет, Студио за модерен балет „Газели„, 771 глас.

Жири комисијата додели и две дополнителни награди на маска со реден број 24 „ Време е за чај„ од ООУ „Герас Цунев „ с.Просениково и маска со реден број 21 „Тролови на среќата„ од ООУ „Св.Кирил и Методиј„ с.Дабиља, во износ од по 100 евра во денарска противвредност.

Доделена е и 1(една) стимулативна награда во износ од 15.000 денари на Струмичките мажуретки за целокупниот ангажман и имиџот на градот.

Врз основа на така добиените резултати жири комисијата го утврди следниот Ранг на маскираните групи по категории, по што ја донесе следната:

О д л у к а

за доделување награди по категории

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

1-ва награда, маска со реден број 10 “ Маскен Марш“ СОУ „Никола Карев„ Струмица, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (70 бода)

2-ра награда, маска со реден број 14 „CANDY WORLD Сладок Свет “, Студио за модерен балет „Газели„, во висина од 900 евра во денарска противвредност; (62 бода)

3-та награда, маска со реден број 1 „Роденденска Магија„“, СОУУД “Димитар Влахов“ –Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (53 бода)

3-та награда, маска со реден број 2 „ Господари на музиката“, СОУ „Јане Сандански„ Струмица, , во висина од 400 евра во денарска противвредност; (53 бода)

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

1-ва награда, маска со реден број 12 „Јубилејниот Кас на Струма„, Здружение „Струма„ во висина од 600 евра во денарска противвредност; (70 бода);

2-ра награда, маска со реден број 6 “Пчелин Рај“ ООУ „Видое Подгорец “Струмица во висина од 500 евра во денарска противвредност;   (63 бода);

Трета награда не се доделува.

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

1-ва награда, маска со реден број 11 „Се е во наши раце„ Мулен Руж 2„во висина од 500 евра во денарска противвредност; (67 бода);

2-ра награда, маска со ред.број 8, „Годишни Времиња“ ООУ „Сандо Масев„ Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност ; (60 бода);

3-та награда, маска со ред.број 15 „ FAN FACTORY”,ООУ „Никола Карев„ Пробиштип, во висина од 300 евра во денарска противвредност’ (50 бода);

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

1-ва награда, маска под реден број 19 „Карневал Парти„ Кико Стил“ – Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (70 бода);

2-ра награда, маска со реден број 4 „Месец на љубовта“ ООУ Маршал Тито – Струмица, во висина од 300 евра во денарска противвредност; (60 бода);

3-та награда , маска под ред.број 22 „Загаденото Царство„ Мулен Руж – Млади, во висина од 200 евра во денарска противвредност; (55 бода);

   

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица

1-ва награда, маска под ред.број 20 „Огнени Булки“ –ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино,во висина од 150 евра во денарска противвредност, (69 бода);

2-ра награда, маска под реден број 23 „Лимена Свадба„ – Багашовски,   во висина од 100 евра во денарска противвредност, (64 бода);

Трета награда не е доделена.

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица

1-ва награда, маска под реден број 13 “Вонземјанин“ Багашовски, во висина од 100 евра во денарска противвредност; (64 бода)

2-ра награда, маска под реден број 7 „Кралица на морето“ Багашовски, во висина од 75 евра во денарска противвредност;(63 бода);

3-та награда, маска под реден број 16, „ Планински убавец„– Багашовски во висина од 50 евра во денарска противвредност;(62 бода);

Категорија Е : со алегориско возило(

1-ва награда , маска под реден број 12“ Јубилејниот Кас на Струма“ Здружение „Струма„, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);

2-ра награда, маска под реден број 11 „Се е во наши раце“   Мулен руж 2„, во износ од 300 евра во денарска противвредност; ( 62 бода);

3-та награда, маска под ред.број 22, „Загаденото Царство„ „Мулен Руж Млади„ во износ од 200 евра во денарска противвредност (49 бода).

Категорија Ж: дебитантска група

Поради не исполнување на условот за учество од минимум 15 учесника , не е доделена награда за дебитантска група.

Категорија „Награда од публика„

1-ва награда , маска со реден број 14 , CANDY WORLD Сладок Свет, Студио за модерен балет „Газели„ во висина од 200 евра во денарска противвредност (771 бода)

Жири комисијата додели и две дополнителни награди на маска со реден број 24 „ Време е за чај„ од ООУ „Герас Цунев „ с.Просениково и маска со реден број 21 „Тролови на среќата„ од ООУ „Св.Кирили и Методиј„ с.Дабиља, во износ од по 100 евра во денарска противвредност.

Доделена е и 1(една) стимулативна награда во износ од 15.000 денари на Струмичките мажуретки за целокупниот ангажман и имиџот на градот.

Од вкупниот фонд за исплата на награди по категории кој изнесува 8.550 евра во денарска противвредност, со доделените награди висината на парични средства е вкупно:  8.025 евра во денарска противвредност. Останати 525 евра од вкупниот предвиден буџет за исплата на награди.

06.03.2022 година

Струмица

                                                                                             Елена Достинова –Претседател

                                                                                            Александар Ненчев– член

                                                                                            Хризантема Рендевска – член

                                                                                        Панче Беџовски –член

                                                                                          Ване Ристов – член

                                                                                          Ѓорѓи Пелтековски – член

                                                                                          Катерина Милушева – член

 

stopanska

grafoservis

sirius

kanal 77

akzentmedia

fleks kredit